Mange planer.

Prosjektet har vært igjennom mange faser og er nå på oppløpssiden. Camp Larvik gruppen har mange prosjekter håper vi får realisert. Vi må som alle andre søke kommunen om lov til å sette i gang med prosjektene våre. Vi har søkt om 5 tiltak, som beskrevet under.


Nå er det slik at når ting skal foregå på dugnad og med finansiering via søknader, sponsing og spleis, så er det ikke sikkert at vi får til riktig alt vi ønsker oss. Vi trenger folk som kan ta i et tak, les jobbe på dugnad, og vi trenger mer penger for å si det enkelt.

Tiltak 1 og 2 har vi i skrivende stund ikke fått godkjent. Merket i kursiv (per 07.04.22)
Tiltak 1: Prøveoppmerking for myke trafikanter og midlertidig endret parkering

Den enkle stedsanalysen som er gjennomført for Bøkkerfjellet viser at adkomstene både fra sør og nord både er vanskelig å finne og utrygge for myke trafikanter.


Det betyr at Bøkkerfjellet som det mest sentrale parkområdet i sentrum er vanskelig tilgjengelig for innbyggerne, og at det slik det er i dag ikke er egnet til å oppfylle ønske om å realisere en Bypromenade. Idag er alt areal fra husvegg til husvegg, gjerde til gjerde, tilrettelagt for bil, og man har som fotgjenger og syklist ikke blitt tildelt noe plass. Det er heller ikke satt av Handicap-parkering eller areal for sykkelparkering ved Bøkkerfjellet.


Vi foreslår at det gjennomføres følgende midlertidige tiltak for å prøve ut en forbedring for myke trafikanter i 2022 som eventuelt kan iverksettes som permanente tiltak i 2023 dersom kommunen ønsker å gå videre med det.


Foto: Camp Larvik. Tatt 11. mars 2022 - barnehagebarn på vei fra Torget til Bøkkerfjellet ut i det utrygge områdetForslag til midlertidige tiltak:

 1. Å etablere en prøveoppmerking for myke trafikanter ved at et område males opp helt eller delvis for å markere fotgjengersone (rosa stiplet felt)

 2. Å etablere en prøveordning med å endre parkeringen midlertidig slik at det blir bare en innkjøring, og ikke noe ryggeområde som kommer i konflikt med gangareal (rosa stiplet sone). Endringen vil redusere antall ordinære plasser fra 35 til 22 alternativ 20 + 1 handicap-plass. Endringen gir rom for sykkelparkering, og elsparkesykkelstand, samt avsatt sone for myke trafikanter. Tidsperiode avklares med kommunen.

 3. Om mulig ønskes også at det innføres en prøveordning med midlertidig skilting for enveiskjøring ned den bratte bakken i Linaaesgate slik at det ikke kommer biler raskt opp den bratte bakken. (rosa pil)


Tiltak 2: Flyttbare bymøbler og steinblokker for å markere adkomst til bøkkerfjellet.

 1. Larvikittblokker settes opp for å markere skillet mellom gangareal og kjøreareal og skaper en ledelinje inn mot Bøkkerfjellet.

 2. Enkelte av larvikittblokkene utgjør bymøbler som kan brukes som sittemøbler/ ventemøbler men også som informasjons- eller utstillingselementer.

 3. Bymøblene har en form som innbyr til å slå seg ned. Treverket er tenkt utført i gjenbruksmaterialer som males.Tiltak 3: Midlertidig bod for hageutstyr og leker for utlån

 1. Et område som idag er overvokst av busker og villskuddstrær ryddes og gis plass til en midlertidig bod som blir ca 1,5 m bred, ca 6 m bred og ca 2,5-2,7 meter høy

 2. Den midlertidige boden settes sammen av silhuett-bymøbler som bygges sammen slik at de danner en bod med 3 lommer - en for utlånsleker (i regi av BUA) - en for hageutstyr (for drift av midlertidig hageanlegg) og en for søppel fra serveringen.
Tiltak 4: Innvendig rehabilitering av brannvaktstårnet og utkikkskikkert

 1. Brannvaktstårnet ønskes tilgjengeliggjort for innbyggere gjennom sporadisk bruk som er forenlig med at tårnet ikke etterisoleres. Brannvaktstårnet er vernet eksteriørt. Det har vært kontakt med både kulturminnekonsulent i kommunen (Ellen Devold) som uttaler at tiltak bør kunne utføres om man tar tilstrekkelig hensyn, og kulturarv i fylkeskommunen (Siv Abrahamsen) som sier at det ikke er nødvendig at de uttaler seg da innvendige tiltak ikke omfattes av vernet. Forhold som i samråd med byggansvarlig i kommunen Hans Christian Jacobsen er aktuelle å utføre er å sette inn innvendige varevinduer bak luker som kan gjøres åpningsbare. Forbedre overflater på vegger, gulv og himling og se på hvordan antydning til fuktinntrenging kan tettes. Kulturminnekonsulent i kommunen vil bli løpende orientert, og innspill tatt med videre i dialogen med eiendom bl.a. forslag om brannvarsling.

 2. Interiøret bærer preg av manglende bruk og ønskes forbedret med bl.a. innredning med noen faste møbler slik at tårnet kan brukes til formidling rundt aktuelle tema som bygger opp om Larvik by og kunnskap f.eks. historie, Thor Heyerdahl, kulturminner, bærekraft m.v.. Det jobbes med en ordning eventuelt i samarbeid med biblioteket.

 3. Det er ønskelig å få på plass en offentlig utkikkskikkert i søndre hjørne av plattform.


Tiltak 5: Midlertidig serveringsvogn, terrengarrondert sitteareal og flyttbart handicap-toalett.

Foto: Type vogn, plassert mellom treklynger ved fjell med sitteplasser foran og mobilt HCWC (scanvogn.dk) nært.


 1. Det er gitt tillatelse til plassering og drift av midlertidig serveringsvogn (ikke sjenkerettigheter) på øvre del av Bøkkerfjellet i perioden 1.11.2021-1.11.2022. Plasseringen ønskes flyttet som anvist på situasjonsplan i samråd med drifter.

 2. Terrenget faller ca. 1:25 i området. Terrenget under sitteplasser ønskes midlertidig terrassert med larvikittblokker og belagt med grus på fiberduk for å gjøre det enklere å drifte midlertidige sitteplasser. Rundt sitteplassene vil det bli lagt opp til vegetasjon i kasser som gjenbrukes fra Herregårdshagen.

 3. Det foreslås å sette av en midlertidig overgangssone mellom parkeringsplass og park for plassering av flyttbart handikaptoalett i sesong. Sanitærforholdene er et problem på området i dag. Et flyttbart handikaptoalett kan settes opp med eget pumpe- og vannsystem som driftes av kommunen, og kan være en prøveordning før kommunen vurderer en eventuell mer permanent løsning.
Vi er nå i fase 5 og 6 (se illustrasjon over), og det er planlagt dugnadsuke fra 28.4.-7.5.2022 med åpen deltakelse. Det jobbes med å mobilisere.Forøvrig forventes det at Larvik kommune som initiativtaker til stedskapingspiloten, eier av brannvaktstårnet og eier av arealene sikrer drift og vedlikehold av egne arealer, og av eventuelt mobilt toalett.


Dersom det blir nødvendig ber vi om at tiltak 3-5 prioriteres før tiltak 1-2, selv om vi understreker at tiltak 1-2 kanskje er det mest nødvendige.


Søknaden omfatter 5 delprosjekter som alle er midlertidige tiltak som kan fjernes innenfor rammen av 2 år. Alle tiltakene er forankret i kommunens vedtatte planer og strategier bl.a.:

 • KST-sak 154/20 Bypakke Larvik behandlet behandlet 11.11.2020 “Bypakke Larvik har som hovedmål å utvikle et framtidsrettet transportsystem med en høy andel gange-, sykkel- og kollektivreiser som legger til rette for et attraktivt bysentrum.”

 • KST-sak 138/21 Kommunedelplan for Larvik by 2021-2033 med sentrumsstrategi behandlet 6.10.2021. I denne planen er videreført at hele parkeringsarealet på Bøkkerfjellet er avsatt til parkformål. Sentrumsstrategien peker også på å styrke forbindelsen mellom Indre havn, Bøkkerfjellet, Torget og videre opp til Bakeparken og Bøkeskogen som “Bypromenaden”.

 • KST-sak 175/21 Byutviklingsstrategi behandlet 15.12.2021 som oppfølging av Kommunedelplan for Larvik by 2021-2033. “By promenade Kontinuerlig arbeid med aktivitetsplaner, samarbeidsverktøy og gjennomføring av temporære tiltak skal skje i hele perioden.”

 • KST-sak 181/21 Frivillighetens år behandlet 15.12.2021 “Larvik kommune tilslutter seg den nasjonale markeringen av Frivillighetens år i 2022.”


12 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle